Glossari de negocis

Què és un balanç de situació?

Aquest article té una finalitat didàctica i no representa cap mena d’assessorament financer, legal o fiscal. Per rebre assessorament específic i aplicable al teu negoci, posa’t en contacte amb un professional.

Índex

Què és un balanç de situació?

Un balanç de situació proporciona una instantània de la posició financera de l’empresa en un moment concret. S’acostuma a fer servir com a base d’altres coeficients financers que serviran als analistes per comprovar la salut financera del negoci. Ofereix una visió general dels actius (el que tens), els passius (el que deus) i el patrimoni accionarial (essencialment el patrimoni net de l’empresa).

És un dels tres estats comptables bàsics que es fan servir per avaluar el benestar financer de l’empresa, juntament amb els estats d’ingressos i de fluxos de caixa. Permet als analistes determinar la relació deute/capital i si els actius a curt termini poden cobrir els passius corrents. Es coneix com la «ràtio de liquiditat».

Què he d’incloure en el balanç de situació?

Un bon balanç de situació inclourà els següents components bàsics:

Actius

Els actius d’una empresa inclouen:

 • actius fixos com propietats, maquinària i vehicles
 • comptes per cobrar (diners que et deuen)
 • actius líquids com accions i títols de deute
 • actius corrents com l’inventari
 • actius intangibles com la propietat intel·lectual

Passius

El passiu total d’una empresa ha d’incloure tant els passius corrents (deutes a curt termini) com els passius a llarg termini. Els passius corrents poden incloure:

 • sous per pagar
 • pagaments per avançat dels clients
 • interessos per pagar
 • deutes bancaris

Els passius a llarg termini, d’altra banda, poden incloure:

 • passiu fiscal diferit (com ara els «acords de pagament» amb l’Agència Tributària)
 • obligacions de pensions
 • capital i interessos dels bons emesos per l’empresa

Patrimoni dels accionistes

El patrimoni dels accionistes o actius nets fa referència a tots els fons atribuïbles als propietaris o accionistes de l’empresa. Es calcula fent un balanç dels actius totals de l’empresa i deduint-ne tots els passius i els deutes contrets amb parts no accionistes.

Per què he de fer servir un balanç de situació?

Els analistes i els possibles inversors solen utilitzar els balanços de situació per calcular el valor net d’una empresa. Encara que la teva empresa no estigui constituïda com a societat, un balanç de situació pot servir per tenir una idea més clara de les finances del negoci.

Les empreses més grans i de propietat pública estan obligades legalment a fer públics els seus balanços de situació. Això significa que és molt més probable que facin servir un comptable extern que pugui gestionar un balanç de situació en l’àmbit empresarial.

Un balanç de situació et pot ajudar a entendre:

 • el valor net del negoci (sigui positiu o negatiu)
 • si tens prou actius a curt termini o actius corrents per cobrir els passius corrents
 • quins són els teus deutes i ingressos nets en comparació amb els de la competència

El balanç de situació també tindrà un paper important en la declaració de renda.

Simplifica la facturació del teu negoci

Crea factures electròniques, accepta pagaments i accelera els cobraments amb el software de facturació de Square

Preguntes freqüents sobre els balanços de situació

Qui és el responsable d’elaborar el balanç de situació?

Les parts responsables de preparar el teu balanç de situació dependran de la mida del teu negoci. En el cas dels petits negocis, és habitual que la persona propietària del negoci o encarregada de la comptabilitat s’encarregui de preparar els estats financers.

En el cas dels negocis mitjans, és habitual que es prepari el balanç de la situació de manera interna abans d’enviar-lo a un comptable extern per tal que el revisi.

Quines són les limitacions d’un balanç de situació?

Un balanç de situació proporciona una visió general dels actius, els passius i el patrimoni net de l’empresa. Com a tal, és extremadament útil per a empresaris, inversors i analistes. Tanmateix, per definició, només proporciona una instantània de les finances de l’empresa en un moment concret. No permet comprovar les millores en la salut financera de l’empresa en comparació amb anys anteriors ni es pot utilitzar per fer prediccions per al futur.

Aquest és el motiu pel qual el balanç de situació normalment es vincula amb un extracte d’ingressos i un extracte del flux de caixa. Això ofereix una visió més real del benestar financer de l’empresa i de la seva trajectòria.

Descobreix com Square et pot ajudar a gestionar el teu negoci

Software TPV gratuït

TPV Square facilita les vendes en persona, en línia, per telèfon i fora de l’establiment. És senzill de fer servir i no cal formació.

Enllaços al procés de pagament

Crea enllaços de pagament, botons de compra o codis QR amb Pagaments en línia Square. Comparteix-los en línia i comença a vendre sense necessitat de tenir un lloc web.

Terminal de pagaments

L’Square Terminal és el datàfon que et serveix per a tot, des de gestionar articles i acceptar pagaments fins a imprimir rebuts i cobrar.